Nous ajuts per a l'autoconsum i l'emmagatzematge d'energia a Catalunya

Nous ajuts per a l'autoconsum i l'emmagatzematge d'energia a Catalunya

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha publicat la RESOLUCIÓ ACC/3662/2021, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió́ d'ajuts del programa per a actuacions per a l’execució́ de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació́ de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació́, transformació́ i resiliència.

El pressupost disponible corresponent a Catalunya és de 114.988.848,00 euros, dels quals un màxim de 2.936.717,00 euros (2,55% del pressupost disponible) es destinaran als possibles costos indirectes imputables a les actuacions subvencionades, com les despeses de gestió́ en les quals s’incorrin. Les actuacions subvencionables són les establertes en l’article 13 del citat Reial Decret, en atenció a les condicions establertes en l’Annex I d’aquest, requerint que la ubicació d’aquestes sigui a Catalunya.

La quantia màxima de l’ajut sol·licitat es calcularà d’acord amb l’establert a l’annex III del Reial Decret, per a cada un dels programes d’incentius i tipologies d’actuacions subvencionables i de tipus de destinatari últim.

El termini de presentació de les sol·licituds durarà fins que s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, en el cas que no s’hagin cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible. En el cas de persones jurídiques, les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa.

D’altra banda, d’acord amb el que s’estableix a l’article 16.8 del Reial Decret 477/2021, el termini d’execució i de justificació de l’actuació objecte de subvenció és d’un màxim de 18 mesos a comptar des de la notificació de la resolució de concessió.

L’òrgan competent per emetre la resolució sobre totes les sol·licituds d’ajut és la persona titular de la Direcció de l’Institut Català d’Energia, que disposarà d’un termini màxim per emetre i notificar-la de 6 mesos, a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud. De transcórrer aquest termini sense que l’òrgan competent dicti i notifiqui la resolució, la sol·licitud s’haurà d’entendre desestimada. La resolució de la concessió contindrà, com a mínim, el percentatge i/o l'import de la subvenció aprovada, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària i el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades. Les persones beneficiàries han de justificar l’aplicació dels fons davant l’ICAEN i, en cas que no compleixi aquesta obligació, no es pagarà la subvenció i es declararà que ha perdut el dret a cobrar-la.

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries, tal i com disposa l’apartat 13 de la resolució. Els ajuts atorgats en aquesta convocatòria seran incompatibles amb altres subvencions o ajuts que puguin concedir-se per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració Pública, organisme o ens públic o privat, nacional o internacional.

Atesa la problemàtica en la plataforma per a la tramitació dels ajuts, avui dimarts 21 de desembre es reprenen les sol·licituds pels programes 1, 2 i 3 i al gener es reprendran els programes 4, 5 i 6. Més informació a https://cutt.ly/nUrEFIv.

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?