Política de privacitat

PRIMERA.-. TRACTAMENT DE LES DADES

Bassols Energia Comercial SL (BEC en endavant) amb NIF B17653213 i amb domicili a l’Avinguda Girona núm.2 d’Olot (17800). BEC serà el responsable del tractament de dades personals del client/usuari en funció dels productes i serveis que tingui contractats. Si té alguna consulta la pot dirigir a rgpd@gbassols.com.

 

SEGONA.- DADES QUE TRACTEM

Les dades personals són tota aquella informació d’una persona física que serveix per identificar-la o poder-la identificar.

A Bassols Energia Comercial SL únicament es tracten aquelles dades necessàries amb l'objetiu de la realització del contracte d’un producte o servei, així com també tota aquella informació que es deriva de la utilització del mateix.

Les dades objecte de tractament dependran del servei o producte contractat, així com també d’aquells tractaments addicionals permesos o autoritzats pel client.

Dades del client. Aquelles dades personals necessàries per a la formalització del contracte: nom, NIF, comportament de pagament, telèfon, informació bancària, la informació de credencials i noms d’usuari, etc. Així com també qualsevol tipus d’informació obtinguda pel Servei d’Atenció al Client com poden ser reclamacions, consultes, etc., incloent les dades obtingudes a través de les visites a la pàgina web de Bassols Energia Comercial, les interaccions del client amb BEC a les xarxes socials, etc.

Dades del subministrament elèctric. Les dades pròpies del subministrament vinculat al contracte del servei o producte contractat. Dades vinculades al CUPS de la instal·lació com poden ser la tensió, el comptador, l’empresa distribuïdora, la potència, els consums etc.

Dades de productes o serveis contractats. Tipus de productes o serveis que han estat contractats pels clients, consum mensual mig, facturació mensual, comportaments de consum, el SIPS facilitat per l’empresa distribuïdora que permet conèixer la corba de càrrega horària i dades de consum relatius al contracte vigent, etc.

Dades de visites a web. Aquelles dades associades a la direcció IP pública de cada connexió realitzades per l’usuari que inclouen l’hora i la data de connexió, la consulta al DNS, les pàgines web consultades o les aplicacions utilitzades pel client, la IP de la web que el client consulta, nom del domini (URL), llocs de la web visitats (URI), volum i dades utilitzades i data de la connexió.

No obstant l’anterior, s’informa que la prestació dels productes o serveis per part de BEC pot suposar el tractament de dades addicionals que afectin altres categories de dades no incloses en l’enumeració anterior. Si és així, s’informarà el client sobre aquell tractament, obtenint el consentiment necessari per dur a terme la gestió de les dades.

No es recollirà ni tractarà informació de menors d’edat ni informació que pugui ser classificada com a més sensible com és informació de salut, orientació sexual, afiliació sindical, religió, raça, dades biomètriques o genètiques.

 

TERCERA.- OBTENCIÓ DE LES DADES

Les dades personals que el comercialitzador tracta del seu client són les dades consignades en les condicions particulars o en altres documents consignats en el contracte o recaptats durant el procés de contractació, així com també aquells que s’hagin pogut aportar durant la relació contractual. En aquest sentit, el client es compromet a què tota la documentació facilitada a BEC és veraç i l’aportada és de la seva titularitat o bé està autoritzat per aquesta cessió. A més a més, el comercialitzador també podrà tractar dades dels seus clients provinents de SIPS.

 

QUARTA.-FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES.- BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL

BEC necessita tractar les dades dels clients i usuaris per poder presentar i prestar els seus serveis amb la màxima qualitat, amb l’objectiu d’anticipar-se a les seves necessitats i poder millorar la seva experiència amb la companyia. El tractament de les dades ens permet a BEC ser més eficient i prestar els serveis amb major qualitat.

Per aquest motiu, es considera que BEC té interès legítim en el tractament de les dades dels clients/ usuaris per les següents finalitats:

1. Gestionar la sol·licitud de l’oferta del contracte de subministrament. Gestió de la sol·licitud traslladada pel sol·licitant per tal que BEC pugui traslladar la millor oferta al client, d’acord amb les seves pautes de consum. BEC accedirà a la informació, recollida per a aquell subministrament al fitxer del Sistema de la informació de Punts de Subministraments (SIPS), la qual pot ésser facilitada per la distribuïdora o consultada a través de la Base de Dades del Mercat i de la Competència que BEC com a comercialitzadora, pot consultar a través del següent enllaç: https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/2

Aquesta informació permet conèixer el perfil del consumidor i així poder efectuar la millor oferta en foment del principi de lliure competència. Així mateix, BEC tractarà les dades obtingudes per qualsevol mitjà consentit pel client, de la base de dades durant el manteniment de la relació contractual. El client a través de la seva comercialitzadora pot retirar el consentiment per tal que la distribuïdora no faciliti la informació del SIPS.

La BEC com a comercialitzadora respecte d’aquest punt està legitimada a partir de la llei 24/2013 reguladora del sector elèctric, per accedir a les dades recollides en aquesta base de dades, excepte pel cas que el client s’hi oposés. En qualsevol moment el client pot retirar el consentiment prestat per aquest punt, seguint el procediment establert a la present Política de Protecció de Dades.

2. Gestió de la Relació Contractual entre la companyia i el client. Desenvolupament i manteniment de la relació contractual així com desenvolupament i gestió dels serveis contractats com la facturació, gestió de cobraments i deutes, servei d’atenció al client i gestió de reclamacions, entre d’altres. Aquesta finalitat ve legitimada pel consentiment exprés del client a l’hora de formalitzar el contracte.

3. Compliment de les obligacions de caràcter comptable, legal, fiscal i administrativa. L’imperatiu legal legitima la comercialitzadora a complir amb les obligacions comptables, fiscals, administratives i legals que li siguin requerits per part de l’administració de l’estat.

4. Tractament de les dades de consum relatives al contracte vigent conforme a la informació recollida per l’equip de mesura, facilitats per l’empresa distribuïdora o de les quals té accés directa la comercialitzadora per les característiques pròpies del contracte. La distribuïdora posarà a disposició de BEC la informació relativa al consum a través dels mitjans de comunicació regulats en el sector per l’intercanvi d’informació, garantint la seguretat i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent.

El comercialitzador necessita conèixer aquestes dades per tal de poder facturar d'acord amb el contracte vigent entre client i comercialitzador així  com també, per assessorar al client sobre el consum i la forma de poder reduir el seu cost de la factura. La comercialitzadora ve habilitada per les disposicions legals recollides a la llei 24/2013. El Reial Decret 1110/2007 pel qual s’aprova el reglament unificat de punts de mesura. La disposició addicional 5a del Reial Decret 216/2014 i la disposició addicional 2a del Reial Decret 1074/2015, que estableixen l’accés per part de la Comercialitzadora respecte de les dades del contracte vigent en el període temporal que correspon la informació al client així com també per la resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència de 20 de desembre de 2016, per la que s’aproven els formats dels fitxers d’intercanvi de informació entre distribuïdores i comercialitzadores d’energia elèctrica i gas natural.

5. Obtenció per part de l’empresa de qualsevol informació del punt de subministrament. Aquesta informació aportada pel client a través de qualsevol mitjà, presencial, electrònic etc. que serveixi per identificar de manera directe al titular del punt de subministrament, així com les dades relatives a les dades del consum històric anteriors a la formalització del contracte que s’utilitzaran per adequar l’oferta a les seves necessitats i assessorar al client sobre el consum i la forma de reduir l’import de la seva factura, sempre hi quan la BEC hagi obtingut aquesta informació a través del consentiment informat del client a través de qualsevol mitjà.

6. Realització de valoracions de risc en matèria creditícia o contractació. La BEC realitzarà valoracions de risc en matèria creditícia o de contractació. La BEC pot confeccionar perfils de volum creditici quan cregui que siguin necessaris per a l’execució del contracte sol·licitat per part del client. En aquests casos, la BEC podrà tractar, si considera necessari, dades obtingudes de diferents entitats emissores d’informes de solvència creditícia. Aquests informes serviran per elaborar perfils en funció del risc de l’operació, l’anàlisi estadístic i les dades sociodemogràfiques en relació amb els usos que graven el punt de subministrament. Aquestes dades són necessàries per conèixer la capacitat creditícia d’un client, en cas contrari la BEC no podrà atorgar o mantenir la respectiva operació de risc derivada de la contractació amb el client.

Aquest tractament per part de la BEC ve justificat pel fet que aquest és necessari per l’execució del contracte donat que, sense poder realitzar aquests perfils, la BEC no podrà valorar la capacitat creditícia del client i per tant, no podrà atorgar o mantenir l’operació per no poder valorar el risc de contractació.

7. Subministres essencials. La BEC, amb la finalitat de poder mantenir el subministrament elèctric, fins i tot en el cas d’impagament, podrà requerir dades especialment protegides pel client per tal de justificar les necessitats del manteniment del subministrament.

8. Prestació de serveis de BEC. El client un cop registrat a l’oficina Virtual podrà contractar el subministrament elèctric i tots els productes i serveis que ofereix la BEC, no obstant, cal remarcar que, pel que fa al contracte de subministrament elèctric, aquest entrarà en vigor en la data de la signatura electrònica, però tindrà efecte en el moment en què la distribuïdora de la zona atorgui l’accés de distribució. El client a través del registre a l’Oficina Virtual per mitjà d’un formulari, podrà contractar el subministrament elèctric i, a partir d’aleshores, tindrà a la seva disposició assessorament sobre el seu consum, comparació de factures, consulta, personalització i actualització dels contractes de gestió tràmits del contracte. El client podrà dur a terme la Contractació de productes o serveis i addicionalment per aquells subministraments que tinguin instal·lat el comptador de telegestió, podran controlar el seu consum i el cost del seu consum elèctric, el detall de les despeses per dia, part fixa i variable.

9. Programes de pobresa energètica. En virtut del contracte el client, en cas de tractar-se d’un consumidor i el subministrament sigui d’ús domèstic, queda informat que no li resultarà, amb independència de si compleix o no els requisits, l’aplicació del bo social regulat al reial decret 897/2017, de 6 d’octubre de 2017 pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i les mesures de protecció dels consumidors domèstics d’energia elèctrica. Arrel de obligacions que té la BEC com a comercialitzadora, aquesta pot arribar a haver de compartir informació de clients i no clients vulnerables amb el fi de facilitar subministrament energètic en determinats casos de pobresa energètica. Aquesta finalitat ve justificada per interessos legítims de l’administració pública amb el fi d’assistir a persones vulnerables.

De manera que, amb la formalització del contracte, el client queda informat que no resultarà aplicable el bo social al no tractar-se BEC d’una comercialitzadora de referència.

10. Màrqueting i Generació de perfils. Remissió, tant per mitjans electrònics com ordinaris, d’informació sobre les activitats, serveis i productes de BEC. El client podrà rebre l’enviament d’ofertes i publicitat comercial.  Aquesta informació s'adaptarà en funció del tipus de producte i/o servei contractat. Aquest tractament es durà a terme sempre i quan el client no s’hagi oposat.

El tractament de les dades per a aquesta finalitat és necessari per la satisfacció d’interessos legítims de BEC com a comercialitzadora i del propi mercat entenent que afavoreix a la lliure competència. Ara bé, el client es pot oposar al tractament de dades per aquesta determinada finalitat donat que existeix una norma de rang de llei 4/2002, de 11 de juliol, de serveis de la informació i el comerç electrònic, així com el Reglament Europeu de Comunicacions Comercials electròniques i d’acord amb les quals el client es pot oposar a rebre comunicacions comercials de BEC. No obstant, de no ser així, la BEC veurà limitada la seva capacitat per poder informar al client de possibles ofertes que podrien interessar-li per poder reduir la seva factura tenint en compte el seu consum.

11. Tractament de dades relatives a cookies pròpies i de tercers a fi d’analitzar els hàbits de navegació i millorar el servei. Pot consultar el detall de la informació sobre la política de Bassols en el tractament de les dades mencionades a l’enllaç https://www.bassolsenergia.com/us-de-cookies/. Per tal de poder facilitar informació comercial rellevant per al client, es podrà visualitzar publicitat dirigida en línia basada en l’ús de les cookies, el que es coneix com a publicitat basada en interessos. Aquesta es pot visualitzar a la nostra pàgina web, a pàgines web d’altres companyies del Grup Hijos de José Bassols, així com també, d’altres llocs web i xarxes socials. En cas que el client no vulgui que BEC rebi informació obtinguda a través de les cookies pot consultar la nostra Política de Cookies per tal d’excloure-les.

En cas d’exclusió voluntària de la política de cookies utilitzada per BEC, no impedirà que els anuncis es mostrin. La diferència serà que no s’adaptaran als interessos del client. Aquest tractament només es realitzarà si el client atorga el seu consentiment per a la utilització de cookies pròpies i de tercers.

12. Comunicació de les seves dades personals al Grup Hijos de José Bassols S.A. del que forma part BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL. segons l’article 42 del Codi de Comerç.

13. També es podrà comunicar les seves dades al tercer de confiança per tal que emmagatzemi les declaracions de voluntat que integren els contractes electrònics i que consignen la data i hora que aquestes comunicacions van tenir lloc, per tal que els custodiï amb la màxima diligència.

Aquest tractament només es realitzarà per part del comercialitzador si hi ha un previ consentiment del client amb la firma del contracte.

14. Comunicació de les dades a les empreses del Grup Hijos de José Bassols SA per a fins administratius interns.
Comunicació dels clients a empreses col·laboradores o partners amb les que la BEC arribi a acords de col·laboració a fi de comunicacions comercials o promocionals de les empreses del Grup Hijos de José Bassols i partners amb els que la BEC tingui un contracte de col·laboració.
Aquests col·laboradors pertanyen al sector energètic com pot ser: de l’autoconsum, serveis d’assessorament etc. amb el fi de permetre-li comunicacions comercials, tant per mitjans ordinaris com electrònics, o bé per poder gestionar l’acord concret al que el client ha consentit a adherir-se.

Únicament es portarà a terme aquesta comunicació de dades si s’han transmès amb el consentiment del client.

15. Tractament de les cookies. Durant la relació comercial amb la BEC, les dades personals podran ser objecte de decisions automatitzades que tindran efectes jurídics sobre la seva persona, amb l’elaboració de perfils. Aquesta elaboració de perfils es pot dur a terme a partir de mitjans tècnics automatitzats que utilitzen, dades actuals, dades de navegació de cookies, històrics, estadístiques i en definitiva, dades que puguin obtenir-se a través d’altres fonts d’informació (fonts d’accés públic i xarxes socials), per optimitzar els productes i a través d’un anàlisi exhaustiu oferir les novetats o aquells productes personalitzats amb els preus més adients d’acord amb la seva pauta de consum i perfil a partir de la segmentació d’aquest en diferents grups. Aquest tractament personalitzat que ofereix la BEC ve legitimat, sempre i quan el client hagi consentit el seu tractament.

16. Tractament de dades, una vegada finalitzada la relació contractual amb la BEC perquè pugui remetre-li tant per mitjans electrònics com ordinaris, comunicacions amb la finalitat d’ofertar-li serveis o promocions de productes del grup, sempre i quan hagi consentit al seu tractament, el qual és requisit indispensable per poder dur a terme el tractament.

17. La BEC organitza sorteigs, concursos i actes promocionals. En aquests casos, el client que vulgui participar, es donarà d’alta voluntàriament amb un formulari que la BEC disposi a tal efecte. La BEC utilitzarà aquelles dades per gestionar la participació del client així com per a la publicació del premi.
Aquest tractament només es durà a terme amb el consentiment del client.

18. Investigació i anàlisis (Big data). Utilitzem serveis informàtics d’investigació i anàlisi que permeten analitzar grans volums de dades per detectar patrons i tendències de consum. Des de BEC tenim com a prioritat el compliment de la normativa de protecció de dades i la transparència en el seu tractament. Per realitzar aquestes anàlisis s’utilitzen únicament dades anònimes i agregades de manera que no és possible associar la informació a cap persona física.

Aquestes anàlisis s’utilitzen per dues finalitats:

 •  Anàlisi de mercat per dur a terme investigacions i estadístiques, incloent la monitorització dels consums dels clients, productes i serveis oferts de forma totalment anònima.
 • Proporcionar informes individualitzats de consum i anònims per a tercers.

Si BEC necessités realitzar un tractament ulterior de les dades per una finalitat diferent a les recollides a la present Política de Protecció de Dades, s’informarà prèviament, incloent tota la informació que sigui legalment exigible així com també les finalitats previstes per a aquell tractament.

 

CINQUENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL RECOLLIDA, TRACTAMENT I EMMAGATZAMENT DE LES DADES

Respecte del tractament de les dades de caràcter personal per Bassols Energia Comercial S.L, serà lliure de cedir o no les dades que se li puguin sol·licitar en virtut d’una subscripció o alta d’algun dels serveis o productes oferts per la comercialitzadora. Aquestes dades s’emmagatzemaran a fitxers titularitat de Hijos de José Bassols S.A. del qual és responsable la BEC.

Per altra banda, la BEC garanteix el compliment de la legislació de protecció de dades de la qual té per objecte protegir i garantir, pel que fa al tractament de dades, les llibertats públiques, els drets fonamentals de les persones físiques. Per la qual cosa la finalitat última de la BEC és garantir el respecte al dret consagrat a l’article 18 de la Constitució Espanyola.
El principal objectiu de BEC, és oferir un tracte personalitzat, fet que inclou personalització dels serveis.

 

SISENA.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals a les que tingui accés es tractaran mentre es mantingui la relació contractual. En aquest sentit, la BEC conservarà les dades personals una vegada finalitzada la relació contractual, degudament bloquejades. Les dades es conservaran fins que no expiri el termini de prescripció de les accions que puguin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

La BEC o el corresponent tercer de confiança, en virtut de l’obligació recollida a la llei 24/2013 del sector elèctric, conservarà durant almenys cinc anys, les dades sobre totes les transaccions dels contractes de subministrament d’electricitat i els derivats relacionats amb electricitat pel que fa als clients majoristes i als gestors de la xarxa de transport. La BEC haurà de mantenir a disposició del Ministeri de Indústria, Energia i Turisme, de les comunitats autònomes o les ciutats de Ceuta i Melilla en l’àmbit de la seva competència, de la Comissió Nacional dels Mercats aquestes dades respecte dels subministraments comercialitzats.

Per últim, i només en els casos legalment legítims, la BEC utilitzarà les seves dades personals únicament amb l’objectiu d’informar al client dels productes que comercialitza.

 

SETENA.- CATEGORIA DE DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE DADES

El comercialitzador serà el titular de les dades que li hagi atorgat el client a través de qualsevol mitjà i les podrà cedir als següents:

Empreses necessàries per a la prestació del servei. BEC per a la gestió de la prestació de serveis té contractades algunes funcions a proveïdors de confiança que podran tenir accés a les dades personals i que actuaran com a encarregats del tractament. Aquests encarregats estan obligats contractualment a complir amb les seves obligacions legals i a mantenir la confidencialitat i el secret de la informació, així com també de garantir la present Política de Privacitat amb les condicions que s’estableixen en el present document.

 • Serveis postals, de distribució i de missatgeria
 • Serveis administratius i de backoffice
 • Serveis financers i bancaris
 • Serveis de gestió d’impostos
 • Serveis d’auditories, qualitat del servei i consultoria
 • Serveis de telecomunicacions
 • Serveis informàtics d’investigació i anàlisis (big data)
 • Serveis de hosting i cloud
 • Serveis de publicitat i comunicació
 • Serveis de tercers de confiança.
 • Serveis de digitalització, arxiu i custòdia.

Organismes i institucions públiques de l’Administració General de l’Estat, de les administracions autonòmiques i locals en compliment d’una obligació legal o donant compliment a la legislació vigent.

Els òrgans jurisdiccionals en compliment d’una obligació legal.
Empreses distribuïdores i comercialitzadores amb la finalitat de poder contractar en el seu nom el subministrament, així com també per tota aquella informació necessària del subministrament, d’acord amb la regulació vigent del sector elèctric.

Comunicacions de dades a sistemes d’informació creditícia. Al client se l’informa que conforme a la normativa vigent, en cas d’impagament, les dades relatives als deutes podran ser comunicades a terceres empreses legalment autoritzades i encarregades de gestionar l’incompliment de les obligacions dineràries.

Comunicacions de dades a empreses del grup Hijos de José Bassols  per a finalitats administratives internes o bé per a la realització de comunicacions comercials amb base legítima. 


En el cas que el Client hagi consentit, la comercialitzadora pot comunicar les dades dels clients a terceres empreses partners o col·laboradores amb el grup Hijos de José Bassols amb la finalitat que puguin remetre comunicacions comercials o gestionar l’acord al que s’hagi adherit.

VUITENA.-DRETS DEL CLIENTDe conformitat amb l’establert en el RGDP, BEC informa els seus clients dels seus drets:

 • Dret d’accés: permet al titular de les dades sol·licitar i obtenir informació per part de BEC sobre si s’estan tractant per alguna finalitat dades que li pertanyin.
 • Dret de rectificació: permet corregir i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.
 • Dret de supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per part de BEC, excepte pel cas que existeixi obligació legal i/o prevalguin altres motius legítims pel seu tractament.
 • Dret de limitació: permet la paralització del tractament de dades per a tractaments futurs. Únicament podran ser conservats per a la defensa de les reclamacions.
 • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Dret de portabilitat: permet que l’interessat rebi les seves dades personals i les pugui transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat. Per a l’exercici d’aquest dret serà necessari proporcionar a BEC un correu electrònic.

El client podrà, en relació aquells tractaments que depenguin del seu consentiment, retirar-lo, a través del següent procediment.

El client podrà exercir els seus drets en els termes establerts legalment, comunicant-ho per escrit a Bassols Energia Comercial a l’Avinguda Girona núm.2, 17800 d’Olot, o bé enviant una sol·licitud per correu electrònic a rgpd@gbassols.com

El client pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb la resposta rebuda del Comercialitzador a l’atendre els seus drets. En qualsevol cas, es pot dirigir a l’oficina de Bassols Energia perquè l’ajudin a solucionar qualsevol reclamació al respecte.

 

NOVENA.-SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT DE DADES

BEC compta amb equips de seguretat especialitzats que revisen i milloren, de forma constant, les mesures de seguretat per protegir la informació personal d’accessos no autoritzats, pèrdues accidentals, revelació o destrucció de les dades.

Les comunicacions a través d’internet com pot ser a través de correus electrònics no estan assegurats a no ser que siguin xifrats. BEC no assumirà cap tipus de responsabilitat en cas d’accés no autoritzat o pèrdua de informació personal que estigui fora del seu control. El client/ usuari és responsable de mantenir la seva informació personal.

La pàgina web de BEC pot contenir enllaços de pàgines web de tercers. BEC no és responsable de la seguretat ni del contingut d’aquestes pàgines web, havent de ser el client/usuari que ha d’assegurar-se de llegir la Política de Privacitat i Política de Cookies d’aquestes companyies abans d’utilitzar o facilitar informació.

 

DESENA.- CANVIS EN LA POLÍTICA E PRIVACITAT

BEC es reserva el dret de poder actualitzar la política de privacitat en qualsevol moment comunicant al client en el supòsit que s’efectuï aquesta actualització i suposi nous tractaments de dades o canvis substancials en la mateixa. Per aquest motiu es recomana al client/ usuari que revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat.

La utilització dels nostres serveis un cop actualitzada la Política de Privacitat suposarà l’acceptació de la mateixa.

 

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?