Avís legal

BASSOLS ENERGIA COMERCIAL. SL, (BEC, en endavant), té el domicili social i fiscal a l’avinguda Girona núm. 2 d’Olot, 17800 Olot. Per més informació pot contactar-nos a través del número de telèfon +34 972 26 01 50 o a través del següent correu electrònic comercial@bassolsenergia.com.

Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Girona. Tom. 1619, foli 110, full núm. GI-27.256. amb NIF-B17653213.

Així mateix, BEC consta amb l’autorització normativa de la Dirección General de Política Energética y Minas per desenvolupar l’activitat de Comercialització i consta inscrita al Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats amb el número d’identificació R2-005.

 

PRIMERA.-CONDICIONS GENERALS D’ACCÈS I ÚS.

Bassols ofereix l’accés a comercial@bassolsenergia.com en les condicions d’ús i accés que es desenvoluparan a continuació:

1.1 Accés i usuaris.

BASSOLS ENERGIA posa a disposició dels usuaris d’internet la pàgina web www.bassolsenergia.com amb la finalitat d’informar i donar a conèixer les activitats, productes i serveis prestats per BEC. Els usuaris podran accedir a la web de forma totalment gratuïta, sens perjudici que BEC es reservi la possibilitat de condicionar l’accés a determinats serveis al registre previ com a Usuari mitjançant la complementació del Formulari d’Alta d’Usuari.

L’accés i/o ús de la pàgina web www.bassolsenergia.com atribueix la condició d’usuari i implica la seva conformitat de manera expressa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions d’accés i ús des del moment que s’accedeix i que es troben publicades a la web de BEC. No obstant, BEC es reserva la possibilitat de condicionar l’accés a alguns serveis al previ registre de l’usuari i el compliment d’aquest del formulari d’alta d’usuari així com també, a l’acceptació de les condicions particulars que en el seu cas, resultin d’aplicació i que vinguin a  complimentar, substituir o modificar les condicions legals, en algun sentit en relació amb els serveis i continguts de la web.

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i continguts conforme a la legislació vigent i principis de la bona fe i costums generalment admeses, que, a través de les seves actuacions a la pàgina web, l’usuari es compromet a no menysprear o atemptar els drets i llibertats fonamentals consagrats a la Constitució així com també a no vulnerar, l’ordre públic.

Per a l’accés a alguns serveis específics, contractar un servei i/o producte, remetre un document, realitzar una oferta, etc. BEC es reserva la possibilitat de condicionar l’accés, contractació, etc. a l’aportació de dades personals. En aquest cas, la recollida i tractament de les dades personals dels usuaris es regularan de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de dades 15/1999, de 13 de desembre i amb el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades i a la lliure circulació d’aquestes
dades.

L’usuari es compromet a custodiar adequadament el nom d’usuari i la contrasenya que li siguin facilitades per BEC. El nom d’usuari serveix com a element identificador per a
l’accés dels diferents serveis oferts a la pàgina web de BEC, comprometent-se a no cedir el seu ús, a no permetre l’accés a tercers i assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata a BEC sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua o accés no autoritzat, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, BEC quedarà exempt de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús dels  identificadors i/o contrasenyes no autoritzades.

En aquest sentit, si per a la realització d’un servei a la web, l’usuari hagués de procedir a registrar-se a l’Oficina Virtual, aquest serà responsable de comunicar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, l’usuari es dotés d’una identificació o contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir el secret de la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són
responsables de la custòdia i la confidencialitat de qualsevol dels possibles identificadors i/o contrasenyes facilitades per BEC. L’usuari es compromet a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre l’accés a altres
persones.

BEC no es responsabilitza del mal ús de la informació i/o serveis facilitats a través de la web, sent exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeix a ells i l’utilitza
indegudament.

L’usuari és responsable de la veracitat i l’exactitud de les dades introduïdes i proporcionades a la pàgina web sigui quina sigui la seva funcionalitat. Així mateix, declara que disposa de tots els permisos necessaris sobre les dades a les que accedeixi i que disposa del consentiment pell seu ús quan les dades pertanyin a terceres persones. En aquest sentit BEC queda exonerat de qualsevol responsabilitat per la
possible inexactitud o falsedat de les dades introduïdes.

BEC garanteix que tots els continguts i serveis que s’ofereixen a la pàgina web www.bassolsenergia.com respecten el principi de dignitat de la persona, el principi de
no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la
joventut i la infància.

1.2 Validesa de la informació i modificacions

BEC podrà modificar les presents condicions i/o el contingut de la pàgina web, havent l’usuari d’accedir periòdicament a la mateixa per informar-se dels canvis produïts.

Els continguts de la pàgina web, en especial de les referències informatives i publicitàries, excepte que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen una
oferta vinculant.

BEC es reserva el dret d’actualitzar, modificar, suspendre temporalment, eliminar o restringir el contingut i configuració de la web en qualsevol moment així com també,
respecte dels vincles de la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís, i sense assumir cap tipus de responsabilitat.

1.3 Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari de la web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. BEC no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es
presenten a www.bassolsenergia.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació del possible
contracte. BEC no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

BEC declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació de qualsevol tipus exhibida en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des de
www.bassolsenergia.com. La finalitat dels enllaços introduïts a la pàgina web titularitat de BEC és la de informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema
tractat a la pàgina d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les pàgines web de destí. Les presents polítiques d’accés, ús i privacitat no estan
dirigides a ser aplicades en qualsevol pàgina amb la que es mantingui un enllaç i no pertanyin a BEC.

BEC no es responsabilitza i per tant queda eximit dels possibles danys que es puguin produir, directament o indirectament, com a conseqüència o per interpretació dels
documents, serveis o informació disponible a la pàgina web.

BEC no ofereix cap garantia i no es responsabilitza de la continuïtat de la informació, l’absència d’errors en els continguts accessibles o la de virus o altres components
nocius a la pàgina web o en el servidor que el subministra.

BEC no assumeix cap responsabilitat pels danys que es puguin causar als equips dels usuaris per possibles
virus informàtics contrets pels usuaris a causa de la navegació a la pàgina web de BEC o per qualsevol altre dany derivat de la navegació.

BEC no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per BEC.

BEC no serà responsable de la falta de funcionament, total o parcialment, de la pàgina web, tan sigui per causes imputables a BEC, com per causes imputables a l’usuari.

1.4 Autorització per enllaçar amb www.bassolsenergia.com.
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

 

SEGONA.-DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com també l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors i/o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de BEC o de terceres persones amb qui BEC ha convingut el seu ús.

Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. BEC difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. BEC adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració,
ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de BEC.


TERCERA.- JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE.

Les presents condicions d’ús i accés es regiran per l’ordenament jurídic espanyol.
En cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les Condicions d’ús o del contingut de la pàgina web, en general, Bassols es sotmet als Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Olot. Excepte per a aquelles qüestions que, per imperatiu legal, es fixi un fur determinat per a la resolució de conflictes. Per a qualsevol altra qüestió en què el fur sigui dispositiu, les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la Ciutat d’Olot i/o Girona, Espanya.

 

QUARTA.-POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La visita a aquesta pàgina web no obliga l’usuari a facilitar informació sobre sí mateix.
No obstant, per utilitzar algun dels serveis o accedir a determinats continguts, els usuaris prèviament hauran de proporcionar dades de caràcter personal. En aquests
casos, l’usuari garanteix la veracitat de les dades proporcionades i es responsabilitza de comunicar a la companyia la modificació de les mateixes.

En el cas que l’usuari facilités alguna informació de caràcter personal, les dades recollides a la pàgina web seran incorporades a fitxers titularitat del Grup Bassols,
d’acord amb l’article 4 del Codi de Comerç segons s’indiqui en cada cas. Únicament es requeriran de l’usuari aquelles dades que siguin totalment necessàries per dur a terme la finalitat per a la qual van dirigides, que s’especificarà a les condicions particulars de cada cas. També es requeriran aquelles dades necessàries per a l’atenció i seguiment de les sol·licituds i consultes dirigides a través de la pàgina web, que li serà informat en el moment de recollir les dades de caràcter personal, sol·licitant el consentiment en el cas que fos necessari d’acord amb l’establert al Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016.

L’empresa responsable del fitxer únicament cedirà les dades quan sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació establerta entre ambdós. Les posades legalment conforme la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), segons la informació que se li facilitarà al recollir les seves dades. Qualsevol cessió de les dades es realitzarà, prèvia obtenció del consentiment inequívoc atorgat per l’interessat.

Amb la finalitat de poder formalitzar el contracte entre el Client i la Comercialitzadora, el Client autoritza l’obtenció i el tractament per part de l’empresa distribuïdora contractada en nom del client, de les dades relatives al subministrament d’energia i a la domiciliació bancària per procedir amb el pagament durant la duració del contracte entre el client i la distribuïdora. En aquest sentit, el client queda informat que, en ocasions, la formalització del contracte pot dependre de la informació atorgada per l’empresa distribuïdora.

En cap cas podran incloure’s en els formularis continguts a la web, dades de caràcter personal corresponents a terceres persones, excepte que el sol·licitant tingués el consentiment en els termes exigits per l’article 5.4 de la LOPD, responent amb caràcter exclusiu de l’incompliment d’aquesta obligació i qualsevol altre en matèria dades de caràcter personal.


4.1 Llocs Web i Serveis de Tercers

En certes ocasions podríem contractar els serveis de tercers per fer front a determinats processos necessaris per tal de gestionar i respondre amb el menor temps possible les
reclamacions, suggeriments, dubtes i consultes dels usuaris de la web en concret l’assistent virtual. Les dades facilitades pel client a tal efecte reuniran el nivell de protecció adequat
segons el Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal per trobar-se inscrits al privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNQvAAO el tractament de dades per aquelles dades facilitades voluntàriament pel client es pot trobar a https://www.intercom.com/security#data. Per la resta el tractament de dades es durà a terme conforme a la nostre política de privacitat.

4.2 Exercici dels Drets Afectats

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrats així com també,
revocar el consentiment tàcit o exprés per al tractament i cessió de les seves dades, que anteriorment s’hagin recollit, mitjançant petició escrita dirigida a l’avinguda Girona
núm. 2 d’Olot , 17800 Olot o per més informació pot contactar directament a través del número de telèfon +34 972 26 01 50 o a través del següent correu electrònic comercial@bassolsenergia.com. En ambdós casos s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del DNI del titular.

4.3 Comunicacions.

Per establir comunicació directa i efectiva amb l’empresa es pot realitzar per mitjà de correu electrònic a l’adreça: comercial@bassolsenergia.com, per telèfon: +34 972 26 01 50, per fax: +34 972 26 98 99 o per correu postal dirigit al domicili de la societat.

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?