Saps quanta energia produeix un panell fotovoltaic?

Saps quanta energia produeix un panell fotovoltaic?

Tenir clar quanta energia produeix un panell fotovoltaic és indispensable per a dimensionar correctament quin tipus d’instal·lació solar es necessita i invertir-hi la quantitat justa i necessària, garantint en tot moment que la necessitat energètica de l’habitatge queda coberta del tot.

Quants kWh produeix un panell fotovoltaic?

 

La quantitat de kWh que produeix un panell fotovoltaic depèn de diversos factors clau que influeixen en el seu rendiment.

Un dels factors principals que determinen la quantitat de kWh produïts per un panell fotovoltaic és la potència, mesurada en watts (W). Els panells de cèl·lules solars tenen una potència indicada i varien segons el tipus i el model del panell. Tanmateix, aquesta potència no defineix, per si sola, quanta energia produeix una placa fotovoltaica, ja que també s'ha de considerar el recurs solar disponible a l’àrea on s’instal·larà el panell.

És important tenir en compte el consum de kWh de la casa per tal de dimensionar adequadament el sistema fotovoltaic. Si es genera més energia de la necessària, es poden fer servir sistemes d’emmagatzematge, com ara bateries físiques o bateries virtuals, per guardar els excedents i usar-los quan el sol no brilli al cel.

La producció d’energia fotovoltaica és una opció cada vegada més viable i sostenible per a cobrir la demanda energètica de les cases, que contribueix a la reducció de l’impacte ambiental i promou el desenvolupament sostenible. Si comprenem com es calcula quanta energia pot produir un panell fotovoltaic i quins factors hi intervenen, podrem treure el màxim profit d’aquesta font d’energia renovable.

Factors que intervenen en l’energia que produeix un panell fotovoltaic

 

 

Com es calcula quanta energia produeix un panell fotovoltaic? La resposta ràpida és que, per calcular quanta energia produeix un panell fotovoltaic, cal multiplicar la mida del panell (en kW) per la radiació solar (en kWh/m2/dia), per l’eficiència del panell i pels 365 dies de l’any.

L’energia que genera un panell fotovoltaic està influïda per diversos factors que tenen un paper crucial en el seu rendiment i la seva eficiència. Aquests factors determinen la quantitat d’energia elèctrica que el panell pot convertir a partir de la radiació solar incident. Tot seguit descrivim alguns dels més importants.

Orientació de la teulada

 

L’orientació de la teulada on s’instal·larà el panell fotovoltaic és essencial. Una direcció adequada permet que el panell capturi la màxima quantitat de llum solar possible. A l’hemisferi nord, l’orientació òptima és cap al sud, mentre que a l’hemisferi sud es prefereix l’orientació cap al nord. Una orientació adequada garanteix una millor exposició a la llum solar, i això augmenta la producció d’energia del panell.

Inclinació del panell

 

La inclinació del panell fotovoltaic també exerceix un paper crucial en el rendiment. La inclinació adequada depèn de la latitud del lloc on es trobi el panell. Un angle òptim permet que el plafó rebi la llum solar de manera més perpendicular, i això maximitza l’eficiència de conversió. Ajustar-ne la inclinació segons l’estació de l'any pot millorar encara més el rendiment del plafó.

Eficiència del panell

 

L’eficiència del panell fotovoltaic és un factor determinant en la quantitat d’energia elèctrica que pot produir. L’eficiència es refereix al percentatge d’energia solar incident que el panell converteix en electricitat utilitzable. Els panells amb més eficiència poden aprofitar millor la llum solar i, per tant, generar més electricitat amb la mateixa quantitat de radiació solar.

Grandària del panell

 

La mida del panell fotovoltaic també influeix en la quantitat total d’energia generada. Els panells més grans tenen una àrea major de captació i, en conseqüència, poden produir més electricitat. No obstant això, cal tenir en compte l’espai disponible per a la instal·lació a l’hora de determinar la mida òptima del panell.

És important tenir en compte que no tota la llum solar que incideix en un panell es converteix en electricitat. Hi ha factors com la longitud d’ona de la llum, la recombinació de portadors de càrrega i la temperatura que també afecten la seva eficiència. Millorar l’eficiència de conversió i considerar aquests factors a l’hora de dissenyar i instal·lar panells fotovoltaics pot maximitzar la producció d’energia i fer que l’energia solar sigui més competitiva com a font d’energia neta i sostenible.

Tenir tot això en compte és vital per a saber quanta energia produeix un metre quadrat de panell fotovoltaic o quanta energia produeix un panell fotovoltaic en un dia, encara que sempre es tractarà de valors mitjans, perquè les condicions no seran mai exactament iguals.

Aleshores, quanta energia produeix un panell fotovoltaic en un any?

 

Calcular quanta energia produeix un panell fotovoltaic a l’any és fonamental per a dimensionar adequadament un sistema fotovoltaic i saber quina capacitat de generació elèctrica té. Per fer-ho, com ja hem comentat, cal tenir en compte la potència del panell i altres factors que influeixen directament en el rendiment.

Quanta energia produeix un panell fotovoltaic de 250 W? Si agafem com a exemple un panell fotovoltaic d’aquesta potència, podria produir aproximadament 1 quilowatt hora (kWh) d’energia elèctrica al dia. Tot i això, la quantitat real d’energia que generi variarà segons la ubicació geogràfica, l’orientació i inclinació del panell, les condicions climàtiques i l’eficiència del panell.

Per calcular quanta energia produeix un panell fotovoltaic en un any, cal multiplicar la producció diària per 365 dies. En aquest cas, seria: 1 kWh/dia x 365 dies = 365 kWh/any.

És important tenir en compte que aquesta estimació és teòrica, i el rendiment real pot diferir pels factors ambientals i per les condicions específiques de la instal·lació.

És per això, i perquè la desconnexió total de la xarxa elèctrica no és viable, que, a més d’instal·lar plaques solars, és necessari contractar la millor tarifa energètica possible.

Per exemple, la nostra tarifa Llar Solar amb bateria virtual (kWh) és perfecta per a habitatges amb un consum inferior a 10 kW que s’adaptin perfectament als trams horaris de consum. I per als que no acabin d’aclarir-se amb tant de canvi, res millor que la tarifa Llar 24 h amb bateria virtual (kWh), amb el mateix preu per al consum d'electricitat durant tot el dia, sense complicacions!

 

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?