Guia per a la constitució d’una comunitat energètica

Guia per a la constitució d’una comunitat energètica

La creació d’una comunitat energètica és una iniciativa transformadora que pot impulsar la sostenibilitat local i la independència energètica. Per això, en aquesta guia per a comunitats energètiques explorarem els nou passos fonamentals que t’ajudaran a portar a terme aquest projecte amb èxit, des de la identificació d’objectius fins a l’avaluació contínua. Comença amb nosaltres i amb els teus veïns el camí cap a un futur energètic més sostenible!

Passos per a crear una comunitat energètica

Tenir clar com es posa en marxa una comunitat energètica amb altres persones i empreses de la zona és vital per a començar a funcionar de manera més autònoma, responsable i econòmica. Consulta a la nostra guia per a l’impuls de comunitats energètiques amb perspectiva municipal els principals passos que has de seguir.

 1. Identificar objectius i necessitats

Abans d’iniciar el procés de constitució d’una comunitat energètica, és essencial identificar clarament els objectius i les necessitats de la comunitat.Quins problemes energètics hi ha a la zona? Què s’espera aconseguir amb la creació de la comunitat energètica? Establir metes clares i mesurables és fonamental perquè el projecte tingui èxit.

 1. Formar un grup d’interès

L’etapa següent comporta la formació d'un grup d’interès compromès amb la idea de la comunitat energètica. Aquest grup ha d’estar compost per persones, físiques o jurídiques, interessades a promoure la sostenibilitat energètica i disposades a invertir temps i recursos en el projecte. La diversitat d’habilitats i coneixements dins del grup pot ser valuosa per a abordar els desafiaments que sorgeixin.

 1. Fer un estudi de viabilitat

Un estudi de viabilitat és molt important per a determinar si la comunitat energètica és factible des d’una perspectiva tècnica, econòmica i legal.

Amb aquesta finalitat, cal considerar aspectes com els següents:

 • Disponibilitat de fonts denergia renovable.
 • Inversió requerida.
 • Marcs regulatoris.
 • Possibles obstacles.

Aquest pas ajudarà a prendre decisions informades abans d’avançar.

 1. Dissenyar l’estructura organitzativa

Un cop confirmada la viabilitat del projecte, cal definir rols i responsabilitats, establir regles de participació i determinar com es prendran les decisions dins del grup. Una estructura sòlida facilitarà la gestió eficient del projecte.

 1. Obtenir finançament

El finançament és un aspecte crític a l’hora de crear una comunitat energètica. Podeu explorar diverses fonts d’ingressos, com ara subvencions públiques, préstecs, inversors privats o fins i tot microfinançament col·lectiu. És essencial disposar d’un pla de finançament sòlid que serveixi de suport a la inversió inicial i a les operacions contínues.

 1. Adquirir i configurar la infraestructura

Un cop assegurats els recursos financers, el punt següent en la nostra guia de comunitats energètiques és adquirir i configurar la infraestructura necessària per a generar energia i distribuir-la.

Això pot incloure la instal·lació de panells solars, turbines eòliques o altres fonts renovables, a més de la implementació de sistemes de gestió denergia eficients.

 1. Connectar-se a la xarxa i gestionar l’energia

La comunitat energètica s’ha de connectar a la xarxa elèctrica i establir acords d’interconnexió, si és necessari. A més, cal implementar un sistema de gestió d’energia que permeti controlar la generació, la distribució i el consum de manera eficient. El monitoratge constant és essencial per a optimitzar el rendiment.

 1. Promoure la participació comunitària

Fomentar la participació activa de la comunitat és essencial per a l’èxit a llarg termini de la comunitat energètica. Es poden organitzar tallers, capacitacions i campanyes de conscienciació per involucrar els residents locals i promoure l’ús responsable de l’energia.

 1. Avaluar i ajustar

L’avaluació continuada de l’exercici de la comunitat energètica és fonamental. S’han de fer anàlisis periòdiques d’eficiència, costos i beneficis per identificar àrees de millora. Els ajustaments i les millores són una part integral del procés de gestió sostenible de l’energia.

Si se segueixen els passos d’aquesta guia per a l’impuls de comunitats energètiques amb perspectiva municipal, constituir-ne una serà un procés desafiador però també gratificant i, encara més important, viable en tots els sentits. Contribuir significativament a la sostenibilitat energètica i al benestar de la comunitat local i, alhora, beneficiar econòmicament tots els involucrats està a l’abast de qualsevol que tingui les ganes necessàries per a posar en marxa aquesta mena de projecte.

Identificació de recursos energètics

La identificació de recursos energètics és un pas fonamental en la planificació i el desenvolupament de projectes relacionats amb l’energia. Abans d’embarcar-se en la implementació de qualsevol sistema de generació o distribució d’energia, és essencial comprendre i avaluar els recursos disponibles. Per això, en aquesta secció de la nostra guia de comunitats energètiques aprofundirem en com es poden identificar i aprofitar eficaçment els recursos energètics, a més de fer altres consideracions legals fonamentals.

Recursos energètics renovables

Els recursos energètics renovables són fonts sostenibles d’energia que es regeneren naturalment i tenen un impacte ambiental significativament més baix que els combustibles fòssils.

 • Energia solar

L’energia solar es genera capturant la radiació solar per mitjà de panells fotovoltaics. A fi d’identificar el potencial solar en una ubicació específica, cal considerar alguns factors com la radiació solar mitjana, l’orientació i l’angle dels panells solars.

 • Energia eòlica

L’energia eòlica es produeix usant la força del vent per fer girar turbines. La identificació de recursos eòlics implica l’anàlisi del vent local, la velocitat i la direcció predominants del vent, a més de la selecció d’ubicacions adequades per a les turbines eòliques.

 • Energia hidroelèctrica

L’energia hidroelèctrica s’obté mitjançant la captació de l’energia cinètica de l’aigua en moviment, com ara rius o rieres. Cal avaluar la disponibilitat de cabals d’aigua i la topografia del terreny per a determinar la viabilitat de projectes hidroelèctrics.

 • Biomassa

La biomassa consisteix en matèria orgànica, com ara residus agrícoles, forestals o biodegradables, que es converteix en energia mitjançant uns processos de combustió, digestió anaeròbica o producció de biogàs. La identificació de recursos de biomassa implica l’avaluació de la disponibilitat de matèria primera.

 • Geotèrmica

L’energia geotèrmica aprofita la calor natural de l’interior de la Terra. La identificació de recursos geotèrmics requereix l’elaboració d’estudis geològics i geotècnics per a determinar la viabilitat de la perforació de pous geotèrmics.

Avaluació de recursos no renovables

A més dels recursos renovables, alguns projectes poden dependre de recursos no renovables, com ara el gas natural o el petroli. La identificació d’aquests recursos implica l’exploració geològica i l’avaluació de la quantitat i la qualitat de les reserves.

Aspectes legals que cal conèixer

La implementació de projectes energètics està subjecta a una sèrie de regulacions i normatives legals que varien segons el país. Conèixer aquests aspectes legals és fonamental per a evitar problemes legals i garantir-ne el compliment normatiu.

 1. Permisos i llicències

Per a la majoria dels projectes energètics, es requereixen uns permisos i llicències específics per a la construcció i l’operació. Aquests permisos poden incloure autoritzacions ambientals, de construcció i d’interconnexió amb la xarxa elèctrica. És essencial conèixer els processos i requisits per a obtenir aquests permisos.

Normatives ambientals

La protecció del medi ambient és una preocupació fonamental en la implementació de projectes energètics. Cal que estiguis al corrent de les regulacions ambientals que s’apliquen en el teu projecte i garantir que es compleixin els estàndards d’emissions i la gestió adequada de residus.

Drets de propietat

La propietat de la terra és un aspecte crític en projectes d’energia, especialment en projectes d’energia solar o eòlica. És necessari negociar acords d’arrendament o adquisició de terres i entendre els drets de propietat, les servituds i els acords daccés.

 1. Tarifes i regulació energètica

El sector energètic sol estar regulat per agències governamentals que estableixen tarifes i regulacions. Has de conèixer les tarifes d’interconnexió, els mecanismes de venda d’energia i les polítiques de seguretat si vols comprendre com s’integra el teu projecte de comunitat energètica en el mercat.

 1. Acords de compra d’energia (PPA)

Molt sovint, els projectes energètics requereixen acords de compra d’energia (PPA, per les sigles en anglès) amb empreses elèctriques o altres compradors. Aquests acords estableixen els termes de venda d’energia i són fonamentals per al finançament del projecte.

 1. Impostos i beneficis fiscals

Els impostos i els incentius fiscals poden tenir un impacte significatiu en la viabilitat financera d’un projecte energètic d’aquest volum. Has d’entendre les obligacions tributàries i aprofitar els beneficis fiscals disponibles en cada moment.

Descobreix-ne més en la II Sessió de Comunitats Energètiques de Bassols Energia

A Bassols Energia sabem que les comunitats energètiques són el futur del mercat energètic local. Els seus avantatges són tan nombrosos, i tan beneficiosos per a tothom, que és essencial promoure aquesta mena de funcionament a curt i mitjà termini.

Per això, més enllà d’aquesta guia per a comunitats energètiques, us animem a descobrir com podeu implementar aquest sistema en la nostra II Sessió de Comunitats Energètiques. Aconseguir els millors resultats al millor preu i en consonància amb la societat que ens envolta no només és fàcil, sinó que a més resulta d’allò més viable. T’hi apuntes?

Et truquem gratis

Truca'ns gratis al

de 9:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Et truquem?