Canvi de titular

Per poder tramitar un canvi de titular caldrà presentar la documentació següent:

  • Certificat original o butlletí original de reconeixement d’instal·lacions en baixa tensió, en funció dels tipus d’instal·lació i de la seva antiguitat.
  • Document Nacional d’Identitat, CIF, NIF o passaport del nou titular.
  • Escriptura de propietat o contracte de lloguer, segons correspongui.
  • Autorització del titular sortint acompanyada de fotocòpia del DNI del signant. (Descarregar Formulari)
  • Fotocòpia de la llibreta o document emès per l'entitat financera donant fe de la coincidència entre el titular i el compte bancari.

 

Notes:

  • En cas de subrogació per defunció, se sol·licitarà un justificant de l’Acta de Defunció.
  • El canvi de titular pot generar un nou Dipòsit de Garantia.