Baixa subministrament

En cas de voler tramitar la baixa del subministrament, caldrà presentar la documentació següent:

  • Document Nacional d’Identitat, CIF, NIF o passaport del titular.
  • Sol·licitud de baixa del subministrament firmada pel titular acompanyada de fotocòpia del DNI del signant. (Descarregar formulari)

 

Nota:

  • En cas de baixa per defunció del titular, se sol·licitarà un justificant de l’Acta de Defunció.