Alta subministrament

 • Alta subministrament

  Vine a Bassols de la manera més ràpida

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

En aplicació de la legislació vigent, per contractar un subministrament d’energia elèctrica, Bassols Energia Comercial, SL sol·licitarà la documentació següent:

 • Certificat original d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons el tipus de subministrament, emès per un instal·lador autoritzat i segellat per l’organisme competent de l’Administració.
 • Cèdula d’habitabilitat (en el cas d’habitatges).
 • Referència cadastral.
 • Document Nacional d’Identitat, CIF, NIF o passaport.
 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer, segons correspongui.
 • Fotocòpia de la llibreta o document emès per l'entitat financera donant fe de la coincidència entre el titular i el compte bancari.

 

Nota:

 • En cas de subministraments no destinats a habitatges, caldrà disposar de documentació complementària.

 

DRETS D'ESCOMESA I ALTRES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE UNA ALTA NOVA

L’import de l’alta del contracte depèn dels drets que tingui reconeguts el punt de subministrament que es vulgui donar d’alta.

En el moment de tramitar l’alta, l’empresa distribuïdora, propietària de la xarxa, podrà cobrar uns drets regulats. L’empresa distribuïdora els cobrarà a Bassols Energia Comercial, SL, que els traslladarà íntegrament al client final. 

En compliment de la legislació vigent (Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre), es poden cobrar els conceptes següents:

 • Drets d’escomesa: tindrà la consideració de drets d’escomesa la contraprestació econòmica que ha de ser abonada a l’empresa distribuïdora per a la realització del conjunt d’actuacions necessàries a fi d’atendre un nou subministrament o l’ampliació d’un de ja existent. Els drets d’escomesa es componen de dues quotes:
  • Quotes d’extensió: es cobren quan la inversió d’extensió ha anat a càrrec de l’empresa distribuïdora.
  • Quotes d’accés: es cobren quan s’activa l’alta, independentment de si l’obra d’extensió ha anat a càrrec del sol·licitant o no. 
 • Drets de connexió: els distribuïdors podran obtenir percepcions econòmiques per l’operació d’acoblar la instal·lació receptora a la seva xarxa.
 • n
 • Drets per actuació en els equips de mesura i control: l’empresa distribuïdora podrà cobrar per actuació en els equips de mesura i control de potència (precintatges de l’Interruptor de Control de Potència ICP o activació del control de potència dels comptadors de telegestió).
 • Dipòsit de garantia: és la quantitat que es lliura en el moment de la contractació per un import depenent de la potència contractada.

 

RELACIÓ DE PREUS

 Baixa tensióAlta tensió
Drets d'escomesa    
Quotes d'extensió 17,374714 €/kW contractat 15,718632 €/kW contractat
Quotes d'accés 19,703137 €/kW contractat 16,992541 €/kW contractat
Drets de connexió 9,044760 €/per actuació 79,491970 €/per actuació
Drets per actuació equips de mesura i control 9,044760 €/per actuació 79,491970 €/per actuació