La telegestió i les “smart grids”

L’evolució de les xarxes elèctriques actuals cap a les xarxes elèctriques intel·ligents.

El sistema elèctric està vivint en els últims anys importants novetats tecnològiques per adaptar-se a les necessitats del futur. Tots aquests canvis estan dirigits a afrontar un nou escenari amb un ús menor dels combustibles fòssils, amb un major pes de les energies renovables i de la generació distribuïda, i amb la presència massiva dels vehicles elèctrics i dels sistemes d’emmagatzematge d’energia.  

Així doncs, amb la voluntat de reduir les emissions de diòxid de carboni a fi de preservar el medi ambient, diversos organismes internacionals i estatals estan prenent mesures en el sector elèctric amb l’objectiu de racionalitzar l’ús de l’energia. 

En aquest context s’obliga totes les empreses distribuïdores elèctriques a implantar els sistemes de telegestió per fomentar l’evolució de les xarxes elèctriques actuals cap a les xarxes elèctriques intel·ligents (smart grids). El principal objectiu és que les empreses distribuïdores i els consumidors puguin disposar d’una millor informació del consum i gestionar les xarxes del futur. Unes xarxes en les quals l’energia ja no circularà exclusivament des de la generació cap al consum, sinó que serà bidireccional, facilitant d’aquesta manera la introducció de les energies renovables en tots els punts de la xarxa (generació distribuïda), els sistemes d’emmagatzematge d’energia i la recàrrega massiva de les bateries per als cotxes elèctrics. Com a conseqüència, en el futur es podrà millorar l’eficiència energètica de la societat, conèixer la despesa a temps real, controlar la potència en funció de senyals econòmics i tècnics de cada moment, contractar la millor tarifa per a cada habitatge i participar com a productors en el mercat elèctric. 

Per aquest motiu, actualment les diferents empreses distribuïdores estan efectuant la implantació del sistema de telegestió. Es tracta d’un projecte d’abast europeu que, amb la voluntat de facilitar l’estalvi i l’ús responsable de l’energia, impulsa la instal·lació de comptadors intel·ligents en els subministraments de fins a 15 kW de potència contractada. 

Els nous comptadors intel·ligents, que substitueixen els comptadors tradicionals, permetran tenir informació més detallada sobre el consum d’energia, fet que contribuirà a una participació activa dels consumidors, amb la voluntat de fomentar l’ús responsable i racional de l’energia. 

Més concretament, el sistema de telegestió, que s’emmarca en la societat del coneixement, ofereix un seguit d’avantatges: 

  • Millor informació i coneixement del vostre consum, fet que us ajudarà a racionalitzar-lo i estalviar.
  • Major rapidesa en la detecció i identificació d’incidències.
  • Lectura del consum de forma remota.
  • Major agilitat i rapidesa en els treballs de camp i operacions relacionades amb el subministrament (altes, baixes, modificacions de potència, etc.).