Instal·lacions de més de 15 KW

Per als subministraments de més de 15 kW de potència contractada en baixa tensió: la potència per facturar es determina en funció de la potència demanada i la potència contractada. Més concretament, segons l’article 9.1 del Reial decret 1164/2001, la potència per facturar en els tres períodes tarifaris es calcula segons els criteris següents:

a)     Si la potència màxima demanada és inferior al 85% de la potència contractada, la potència per facturar equival al 85% de la potència contractada.

b)     Si la potència màxima demanada es troba entre el 85% i el 105% de la potència contractada, la potència per facturar és la potència màxima demanada.

c)     Si la potència màxima demanada és superior al 105% de la potència contractada, la potència per facturar és igual al valor registrat més el doble de la diferència entre el valor registrat i el valor corresponent al 105% de la potència contractada.

Impost sobre l’electricitat: és un impost dels denominats especials. Es calcula en base a la forma establerta a la Llei 38/1992 d’Impostos Especials.

Lloguer de l’equip de mesura: es calcula multiplicant el nombre de dies del període de facturació pel preu del lloguer de comptador regulat per l’Administració. Si l’equip de mesura és propietat del client, no es factura aquest concepte.

Base Imposable: inclou l’import del Terme de Potència, del Terme d’Energia Activa, de l’Energia Reactiva (si s’escau), de l’Impost elèctric i del lloguer de l’equip de mesura (si s’escau). Sobre aquest import s’hi suma l’IVA.

IVA: Impost sobre el Valor Afegit. S’aplica el tipus vigent en funció de la data fiscal de la factura.

Import total Euros: és l’import final per pagar.