Què és el Bo Social per als consumidors vulnerables?

L’article 45 de la Llei 24/2013 estableix el Bo Social per als consumidors vulnerables, que beneficia a persones físiques consumidores d’electricitat per al seu habitatge habitual. És imprescindible que aquests consumidors compleixin una sèrie de característiques socials, de consum i de poder adquisitiu. 

Poden acollir-se al Bo Social els consumidors que formen part d’una família nombrosa, famílies amb tots els seus membres a l’atur i persones que tinguin més de 59 anys que acreditin ser pensionistes del sistema de la Seguretat Social i percebin les quantitats mínimes vigents. 

Per contractar el Bo Social és necessari estar acollit al Preu Voluntari pel Petit Consumidor (PVPC), que només ofereixen les Comercialitzadores de Referència reconegudes pel Ministeri d’Indústria.