Sector elèctric

Què és una distribuïdora elèctrica?

L’activitat de distribució té per objectiu la transmissió d’energia elèctrica des d’una xarxa de transport, des d’una altra xarxa de distribució o des d’una instal·lació de generació fins als punts de consum. La distribució es fa en les condicions adequades de qualitat per al subministrament als consumidors finals. 

Fins a la desaparició total de les tarifes regulades (1 de juliol de 2009), les distribuïdores venien l’energia als consumidors finals aplicant els preus regulats i fixats pel Ministeri d’Indústria. 

Des de juliol de 2009, amb la implementació definitiva del mercat lliure a la baixa tensió, les empreses distribuïdores només facturen els peatges d’accés a xarxes a les comercialitzades, en base als preus dictats pel Ministeri d’Indústria. 

Què és el Bo Social per als consumidors vulnerables?

L’article 45 de la Llei 24/2013 estableix el Bo Social per als consumidors vulnerables, que beneficia a persones físiques consumidores d’electricitat per al seu habitatge habitual. És imprescindible que aquests consumidors compleixin una sèrie de característiques socials, de consum i de poder adquisitiu. 

Poden acollir-se al Bo Social els consumidors que formen part d’una família nombrosa, famílies amb tots els seus membres a l’atur i persones que tinguin més de 59 anys que acreditin ser pensionistes del sistema de la Seguretat Social i percebin les quantitats mínimes vigents. 

Per contractar el Bo Social és necessari estar acollit al Preu Voluntari pel Petit Consumidor (PVPC), que només ofereixen les Comercialitzadores de Referència reconegudes pel Ministeri d’Indústria.

Què és una comercialitzadora elèctrica?

És una empresa que té per objectiu la venda d’energia elèctrica al client final. Les comercialitzadores poden adquirir l’energia en el mercat diari i intradiari, en el mercat a termini (cobertures financeres), a generadors i a altres comercialitzadores. Per altra banda, poden vendre energia als consumidors a preu fix o a preu variable. Aquests preus ja inclouen els peatges d’accés de les empreses distribuïdores.